Online kerkdienst
Let op: dit is niet de eerstvolgende kerkdienst. Klik hier om naar de eerstvolgende dienst te gaan.

18:30Ds. J. Henzen
uit Wateringen


Orde van dienst
Orgelspel

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 149: 1

1. Halleluja! laat opgetogen
een nieuw gezang den HEER verhogen.
Laat allen die Gods naam belijden
zich eensgezind verblijden.
Volk van God, loof Hem die u schiep;
Israël, dank Hem die u riep.
Trek, Sion, in een blijde stoet
uw Koning tegemoet.

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 280: 1, 2 en 4

1. De vreugde voert ons naar dit huis
waar ’t woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

2. Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan.

4. Zal dit huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw engelen troost,
waar Gij U vinden laat?

Apostolische Geloofsbelijdenis

Zingen: Lied 381 (Evang. Liedb.): 1

1. Daar ruist langs de wolken een lieflijke Naam,
die hemel en aarde verenigt te zaam.
Geen naam is er zoeter en beter voor `t hart
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij, die Naam nog niet?
Die Naam draagt mijn Heiland,
mijn lust en mijn lied!

Gebed

Lied 133 (Joh. de Heer): 1 en 5

1. Hij die rustig en stil
zich steeds voegt naar Gods wil,
Hem in alles vertrouwt en gelooft,
die slechts hoort naar Zijn stem,
zich geheel geeft aan Hem,
smaakt een vreugde die nimmer verdooft.

Refrein:
Zie slechts op Hem,
volg gehoorzaam Zijn stem;
blijf maar rustig vertrouwen.
Altijd ziende op Hem.

5. O, hoe groot is `t genot,
als men wandelt met God,
hier door `t leven gaat, eerlijk oprecht,
als in droefheid of vreugd,
men in Hem zich verheugt,
en zijn al op `t altaar heeft gelegd.
Refrein.

Eerste Schriftlezing: Matteüs 5: 13-16

Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. 15Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. 16Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

Zingen: Psalm 138: 1

1. U loof ik, Heer, met hart en ziel,
in eerbied kniel ik voor U neder.
Ja, in de tegenwoordigheid
der goden wijd ik U mijn beden.
Naar `t heiligdom waar Gij vertoeft
hef ik het hoofd, ik zal U prijzen.
Gij zult, O Here, wijd en zijd
uw heerlijkheid en trouw bewijzen.

Overdenking

Gez. 481: 1 en 2

1. O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

2. Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.

Tweede Schriftlezing: 1 Johannes 3: 18-24

Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden. 19Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een gerust hart voor God staan. 20En zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart, hij weet alles. 21Geliefde broeders en zusters, als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden 22en ontvangen we van hem wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn geboden houden en doen wat hij wil. 23Dit is zijn gebod: dat we geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben, zoals hij ons heeft opgedragen. 24Wie zich aan zijn geboden houdt blijft in God, en God blijft in hem. Dat hij in ons blijft, weten we door de Geest die hij ons heeft gegeven.

Zingen: Psalm 138: 3

3. Dan zingen zij, in God verblijd,
aan Hem gewijd, van `s HEREN wegen.
Groot is des HEREN heerlijkheid,
zijn majesteit ten top gestegen.
Hij slaat, ofschoon oneindig hoog,
op hen het oog die needrig knielen.
Maar ziet van ver met gramschap aan
de eigenwaan van trotse zielen.

Overdenking

Gez. 481: 3 en 4

3. Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.

4. Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.

Dankgebed en voorbede

Slotzang: Lied 248

1. De dag, door uwe gunst ontvangen,
is weer voorbij, de nacht genaakt;
en dankbaar klinken onze zangen
tot U, die `t licht en `t duister maakt.

2. Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.

3. Zodat de dank, U toegezonden,
op aard nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensenmonden
gezongen en gesproken wordt.

4. Voorwaar, de aarde zal getuigen
van U, die thans en eeuwig zijt,
tot al uw schepselen zich buigen
voor uwe liefd` en majesteit.

Zegen, waarna we zingen Lied 425

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkere dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.


Instructie
- Ga met de muis naar de video en klik dan op play () in het midden van de video om te starten.
- Als u dat doet voordat de dienst begint ziet u dat de tijd nog aftelt. U kunt rustig wachten totdat er beeld komt. (Ongeveer 15 minuten voor aanvang).
- Als u kort voor aanvang nog geen beeld hebt, kijk dan of u wel op play hebt geklikt.Kerkdiensten binnenkort
zo 3 jul09:30Ds. S. de Vries-Terpstra Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Afscheid Kindernevendienst
zo 10 jul09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
zo 17 jul09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst
Recente kerkdiensten
zo 26 jun09:30Ds. S. de Vries-Terpstra
Viering Heilig Avondmaal
zo 26 jun16:30Ds. S. de Vries-Terpstra
Viering Heilig Avondmaal
zo 19 jun09:30Ds. L. van Rikxoort Er is koffie drinken na afloop van de dienst Er is twaalf plus groep tijdens deze dienst
Belijdenisdienst